16.05.2023 klo 16:44

Valtiovarainministerit pääsivät sopuun punateipistä kryptovaluutalle ja sähköiselle rahalle.

EU:n valtiovarainministerit saivat aikaan yhteisymmärryksen uusista verotuksen läpinäkyvyyttä koskevista säännöistä, jotka koskevat kryptovaluuttaa. Muutoksen odotetaan lisäävän verotuloja EU:ssa 2,4 miljardilla eurolla.

”Oikeudenmukainen ja tehokas verotus on avainasemassa, kun halutaan turvata tulot julkisia investointeja ja palveluja varten ja samalla luoda liiketoimintaympäristö, jossa innovointi voi kukoistaa. Veroviranomaisilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarvittavia tietoja, jotta ne voisivat valvoa kryptovarojen avulla saatuja tuloja, sillä niillä käydään helposti kauppaa yli rajojen. Tämä rajoittaa vakavasti niiden mahdollisuuksia varmistaa, että verot maksetaan tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että Euroopan kansalaiset menettävät tärkeitä verotuloja.”

Euroopan komissio antoi 8.12.2022 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta
yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU (virka-apudirektiivi) muuttamisesta. Direktiiviehdotusta on käsitelty neuvoston verotyöryhmien kokouksissa alkuvuonna 2023.

Ehdotuksessa esitetään kryptovarapalvelun tarjoajille velvollisuutta ilmoittaa
veroviranomaisille tietoja jäsenvaltiossa asuvista kryptovarojen käyttäjistä ja näiden
kryptovaratapahtumista eli kryptovarojen vaihtotapahtumista ja kryptovarojen siirroista.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtaisivat näitä tietoja kryptovarojen
käyttäjien asuinvaltioiden kanssa. Huolellisuusmenettelyjä, raportointivaatimuksia ja muut
raportoivia kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat säännöt perustuvat OECD:n vuonna
2022 hyväksyttyyn kryptovarojen raportointikehykseen (Crypto-Asset Reporting
Framework).

Ehdotuksessa esitetään myös virka-apudirektiivin voimassaolevien säännösten
vahvistamista. Säännösmuutokset tehostaisivat raportointia ja tietojenvaihtoa. Niissä
otettaisiin huomioon OECD:n finanssitilitietojen automaattista tietojenvaihtoa koskevaan
raportointikehykseen (Common Reporting Standard) vuonna 2022 tehdyt lisäykset,
mukaan lukien sähköistä rahaa ja digitaalista keskuspankkirahaa koskevat säännökset.
Lisäksi varakkaita yksityishenkilöitä koskevat, rajat ylittäviä tilanteita varten annettavat
ennakkopäätökset sekä muulle kuin säilytystilille maksetut osinkotulot lisättäisiin
automaattisen tietojenvaihdon piiriin. Direktiiviehdotukseen sisältyy myös tiettyjä muita
säännösmuutoksia, joilla pyritään selkiyttämään ja yhdenmukaistamaan virka-apudirektiivin noudattamista jäsenvaltioissa.

Suomi on kannattanut pyrkimyksiä lisätä verotusta koskevan virka-avun tehokkuutta
ja läpinäkyvyyttä kansainvälisellä ja unionin tasolla sekä parantaa jäsenvaltioiden kykyä
havaita ja torjua veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa. Lisäksi Verohallinnolle halutaan varmistaa tarvittavat lainsäädännölliset ja teknologiset keinot, joilla se voi mahdollisimman automaattisesti kerätä kryptovarapalvelun tarjoajien tiedot verotuksen käyttöön.

Kryptovaroja, sähköistä rahaa ja keskuspankkien digitaalisia valuuttoja koskevat uudet raportointivaatimukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026. Voi vain toivoa, että jälleen uudella punateipillä saavutetaan tehokkaasti tavoitteet. Verolainsäädännön uudistaminen EU-tasolla on viime aikoina keskittynyt lähinnä raportointivelvoitteiden lisäämiseen yrityksille. Toivottavasti raportoinnin valtioille pelastama raha on suurempi, kuin mitä teippaaminen kokonaisuudessa maksaa. Pahinta olisi se, että peittoa jatketaan yläpäästä ja lyhennetään toisesta.

 Lue lisää artikkeleita